Solpumpen kan användas för att försörja våtmarker och dammar med vatten. Genom att med en solpump t. ex. pumpa vatten ifrån ett intilliggande dike eller vattendrag till en anlagd damm eller våtmark kan flera syften uppfyllas:

  • Att fylla upp en bevattningsdamm under högflödesperioder som sedan kan användas för att bevattna grödor under bevattningssäsongen.
  • Försörja våtmarker anlagda för att förbättra vattenkvalité med tex. näringsreduktion som syfte.
  • Fylla dammar och våtmarker som är anlagda för att gynna och öka den biologiska mångfalden.